Allmänna villkor

Allmänna villkor

Läs genom våra allmänna villkor för att få en heltäckande bild av vår tjänst

TJÄNST

Tjänsten levereras av Indicatum AB, org nummer: 556807-0550

Denna tjänst skall inte ses som rådgivning eftersom rådgivning tar sin utgångspunkt i den enskildes situation. Denna individuella anpassning ingår ej i vår tjänst och därmed kan vår tjänst inte klassas som rådgivning.

Vår tjänst baseras på dataanalys av de PPM fonder som uppvisar bäst trend just nu samt att man som medlem får månatliga mail med aktuella PPM fonder. Som nybliven medlem får man direkt se aktuella fonder på kontosidan när man loggat in.

Som medlem har man tillgång till aktuella PPM fonder via inloggning på kontot samt via email. Email skickas ut ca 2-6 dagar efter månadsskifte beroende på om månadsskifte sker under helg eller veckodag, samt beroende på hur snabbt Pensionsmyndigheten publicerar fonddata för sista handelsdagen i månaden.

All data för analysen härrör från Pensionsmyndigheten. Eventuella brister i Pensionsmyndighetens data medför inkorrekt analys av aktuella fonder som kan drabba medlemmar och som Indicatum inte kan hållas ansvarig för.

Vi gör allt för att säkerställa att de faktiska uppgifter på vår webbplats är korrekt men vi kan inte garantera detta.

AVKASTNING

Avkastning som visas i grafer, etc. baseras på att fondbyte sker i skiftet mellan två månader. På grund av Pensionsmyndigheten publicerar fonddata med några dagars fördröjning, samt att fondbytet tar några dagar, sker det faktiska fondbytet med några dagars fördröjning jämfört med månadsskiftet. Därmed kan din avkastning skilja sig något från den avkastning som redovisas i grafer och tabeller på webbsida och i utskick. Analys av denna fördröjning visar att effekten på avkastningen kan både öka och minska, men över tid är effekten försumbar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PERSONLIG INFORMATION

Vi lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Dina uppgifter förs INTE vidare till tredje part. Du har kontrollen och har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa. Du kan också när som helst be att dina uppgifter tas bort om du inte längre vill få information från oss.

Vi är också återhållsamma med utskick till din email. Du kan när som helst avbryta utskicken genom att avanmäla dig.

ÅNGERRÄTT (NÖJDKUNDGARANTI)

Nöjd kund garanti i 90 dagar. Om du inte är nöjd kan du inom 90 dagar begära att få pengarna tillbaka utan särskild förklaring. Maila oss på hej@ppmtopp5.se så återbetalas dina 249 kr.

MEDLEMSKAP

Tjänsten kostar 249 kr per år. Medlemskapet är förnyas löpande var 12:e månad.

Medlemskap är endast för eget bruk och får ej på något sätt förmedlas till annan person. Avvikelse från detta kan medföra att kontot avslutas i förtid.

Medlem kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att logga in på sitt konto och avbryta sitt medlemskap. Uppsägningen träder i kraft direkt och medför att medlem inte längre kan logga in och inte längre kommer att erhålla mail med aktuella fonder.

Återbetalning för eventuell kvarvarande tid görs ej.

FORCE MAJEURE

Indicatum har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om fel beror på omständighet utanför Indicatums kontroll och som Indicatum inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Indicatum inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.